Όροι αγοράς εισιτηρίων, λειτουργίας του χώρου και διεξαγωγής της εκδήλωσης.

1. Η αγορά του εισιτηρίου/βραχιολιού , παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να παρακολουθήσει την εκδήλωση που αναγράφεται σε αυτό, μόνον την πρώτη ή και την δεύτερη ημέρα, ανάλογα με το αντίτιμο που έχει καταβάλει εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου και διεξαγωγής της εκδήλωσης. Οι όροι αυτοί γνωστοποιούνται στον ενδιαφερόμενο να αγοράσει το εισιτήριο με το παρόν και ο κάτοχος οφείλει να τους αναγνώσει. Εάν δεν αποδέχεται τους όρους οφείλει να μην αγοράσει το εισιτήριο/βραχιόλι, εάν δε το αγοράσει και αποφασίσει εν συνεεία ότι δεν επιθυμεί να δεσμεύεται από τους όρους αυτούς οφείλει να μην κάνει χρήση του εισιτηρίου για την είσοδό του στην εκδήλωση. Η κατόπιν της επισήμανσης αυτής αγορά του εισιτηρίου και ιδίως η εν συνεχεία χρήση του εισιτηρίου και η είσοδος του κατόχου στην εκδήλωση συνιστά ενέργεια δηλωτική της αποδοχής των ως άνω όρων, η οποία εν προκειμένω λογίζεται ανεπιφύλακτη.

2. Το εισιτήριο/βραχιόλι ισχύει για μία και μόνο είσοδο, χορηγείται ατομικά για έναν συγκεκριμένο κάτοχο και είναι έγκυρο μόνο αν έχει πωληθεί από επίσημο σημείο πώλησης. Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει εμπορία εισιτήριου/βραχιολιού απαγορεύεται. Εισιτήρια/βραχιόλια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση των Διοργανωτών, μπορεί να ακυρωθούν. Όλοι οι θεατές πρέπει να φυλάσσουν το βραχιόλι τους μέχρι το πέρας της εκδήλωσης.

3.Το εισιτήριο/βραχιόλι καθώς και το χρώμα/χρώματα (ανάλογα με το πακέτο εισιτηρίου) είναι απαραίτητο να έχουν προμηθευτεί όλοι οι θεατές από συγκεκριμένα σημεία πώλησης που έχει αναδείξει η Διοργανώτρια εταιρεία, καθώς είναι απαραίτητο για την είσοδο-έξοδο από τον χώρο διεξαγωγής καθώς και για τις αγορές που μπορούν να κάνουν εντός του χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης οι θεατές.

4. Οι Διοργανωτές μπορούν να απαγορεύσουν την είσοδο σε πρόσωπα τα οποία είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, φέρουν φιάλες ή άλλα επικίνδυνα ή εύφλεκτα αντικείμενα ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου, ενώ στην περίπτωση διαπίστωσης αξιόποινων πράξεων θα ειδοποιηθούν οι αρμόδιες Αρχές. Απαγορεύεται επίσης η μεταφορά και χρήση οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο της εκδήλωσης (για βιντεοσκόπηση φωτογράφιση, μαγνητοφώνηση της εκδήλωσης ή μέρους αυτής). Ο κάτοχος του εισιτηρίου/βραχιολιού αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα (τσάντες, χαρτοφύλακες και ογκώδη αντικείμενα), στο πλαίσιο των άνω απαγορεύσεων, τόσο κατά την είσοδό του στον χώρο της εκδήλωσης όσο και κατά την παραμονή του σε αυτόν και μέχρι το πέρας της.

5. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα κινηματογραφήσεως και καταγραφής ήχου εικόνων και φωτογραφιών σχετικών με το φεστιβάλ. Η αποδοχή των όρων του παρόντος, η αγορά του εισιτηρίου, η χρήση του εισιτηρίου και η είσοδος στον χώρο της εκδήλωσης συνιστούν ενέργειες δηλωτικές αποδοχής και παροχής συναίνεσης, στην οπτικοακουστική κινηματογράφηση και φωτογράφηση της όλης εκδήλωσης και στην εμφάνιση του ιδίου του θεατή, καθώς και των ανηλίκων προσώπων που αυτός συνοδεύει στα γενικά φωτογραφικά πλάνα και τις λήψεις βίντεο και κινηματογραφικές λήψεις του φεστιβάλ.

6. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για διαπληκτισμούς μεταξύ θεατών, για ζημιές ή απώλειες προσωπικών αντικειμένων των θεατών στο χώρο της εκδήλωσης. Επίσης δεν αντικαθιστούν κλεμμένα ή χαμένα εισιτήρια/βραχιόλια.

7. Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων των Διοργανωτών σε θέματα ασφαλείας. Απαγορεύεται ρητά το crowd surfing για λόγους ασφαλείας.

8. Όποίος δεν έχει εξετασθεί πρόσφατα από γιατρό ώστε να γνωρίζει ότι είναι υγιής ή γνωρίζει ότι δεν είναι υγιής κατά τις ημέρες διεξαγωγής της εκδήλωσης οφείλει για τη δική του ασφάλεια να απέχει της συμμετοχής. Η χρήση του εισιτηρίου και η είσοδος στον χώρο της εκδήλωσης συνιστά ενέργεια δηλωτική ότι ο εισερχόμενος γνωρίζει ότι είναι υγιής, άλλως εισέρχεται με δική του ευθύνη.

9. Με την αγορά του εισιτηρίου/βραχιολιού κάθε πελάτης καλείται να δηλώσει μια έγκυρη διεύθυνση email στην οποία θα λαμβάνει ενημερωτικό υλικό σχετικά με την εκδήλωση και επίσης έναν έγκυρο αριθμό κινητού τηλεφώνου στο οποίο πιθανόν να χρειαστεί να λάβει έκτακτες ειδοποιήσεις μέσω sms. Η χρήση των στοιχείων αυτών θα γίνει μόνον για τις ανάγκες πληροφόρησης σχετικά με την διοργάνωση τη εκδήλωσης και μόνον στα πλαίσια αυτής. Ο πελάτης δύναται να αρνηθεί να δηλώσει τα ανωτέρω στοιχεία ή να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων αυτών. Σε περίπτωση άρνησης ή μη έγκυρων στοιχείων ή διαγραφής από τις λίστες αλληλογραφίας μας, οι διοργανωτές δεν θα φέρουν καμιά ευθύνη για τυχόν ελλιπή πληροφόρηση του πελάτη, ενώ ο ίδιος ο πελάτης θα οφείλει να ενημερώνεται με δικη του ευθύνη από τις ανακονώσεις και τις αναρτήσεις που θα δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της εκδήλωσης. Οι διευθύνσεις e-mail και οι αριθμοί κινητών τηλεφώνων που θα συλλεγούν κατά την παραπάνω διαδικασία και με την συναίνεση εκάστου πελάτη θα διατηρηθούν στα αρχεία των Διοργανωτών έως και δεκαπέντε ημέρες μετά την λήξη της διοργάνωσης. Εν συνεχεία οι πελάτες θα λάβουν ειδοποίηση για την διαγραφή των στοιχείων με την επιλογή, εφόσον το επιθυμούν τα στοιχεία τους να παραμείνουν στα αρχεία των Διοργανωτών για μεγαλύτερο χρονικο διάστημα με σκοπό την λήψη ενημερωτικού υλικού για επόμενες εκδηλώσεις.

10. Σε περίπτωση αναβολής της εκδήλωσης λόγω ανωτέρας βίας που να καθιστά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης ανέφικτη ή για οργανωτικούς λόγους, οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο διεξαγωγής της, ειδοποιώντας το κοινό σχετικά, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια/βραχιόλια ισχύουν ως έχουν και δεν εξαργυρώνονται. Επίσης οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος της εκδήλωσης.

11. Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της εκδήλωσης, τα εισιτήρια/βραχιόλια θα εξαργυρώνονται, εντός ορισμένου χρόνου, από τα σημεία που θα ανακοινωθούν με σχετική ειδοποίηση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο θεατής αποδέχεται ότι οι Διοργανωτές δεν έχουν υποχρέωση να τον αποζημιώσουν, εκτός από το αντίτιμο του εισιτηρίου του, για καμία άλλη δαπάνη του από τη ματαίωση της εκδήλωσης.

12. Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας, τριάντα πέντε (35) τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξης της, αυτή θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια/βραχιόλια δεν εξαργυρώνονται.

13. Στην περίπτωση που ματαιωθεί η εμφάνιση συγκροτήματος ή μεμονωμένου καλλιτέχνη, ο Διοργανωτής δεν δεσμεύεται από εκτιμήσεις σχετικά με την καλλιτεχνική αξία του συγκροτήματος (ή μεμονωμένου) του οποίου ακυρώνεται η εμφάνιση.

14. Η κατοχή αυτού του εισιτήριου/βραχιολιού, δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό έχει ανακοινωθεί. Η κατανάλωση από το μπαρ-κυλικείο είναι προαιρετική.

15. Μέρη της εκδήλωσης πιθανά να βιντεοσκοπούνται/μαγνητοσκοπούνται/φωτογραφίζονται. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, δεν θα έχουν καμία απαίτηση από την εταιρεία που εκτελεί τη βιντεοσκόπηση/μαγνητοσκόπηση ή τους Διοργανωτές, καθώς και από οποιαδήποτε αναμετάδοση (τηλεοπτικής και μη) αυτού του υλικού, για οποιαδήποτε λόγο (διαφημιστικό και μη). Το οπτικοακουστικό υλικό της εκδήλωσης θα τηρείται στο αρχείο της ανωτέρω αναφερόμενης Διοργανώτριας Εταιρείας «SKULL PRODUCTIONS MON.ΙΚΕ», ως αρχειακό υλικό και μέρη αυτού ως καλλιτεχνικό δημιούργημα, τα πνευματικά δικαιώματα του οποίου θα ανήκουν στην ίδια την εταιρεία και τους δημιουργούς του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία νομοθεσία.

16. Απαγορεύεται η είσοδος σε παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε (5) ετών.

17. Οι Διοργανωτές ενημερώνουν τους κατόχους των εισιτήριων/βραχιολιών ότι στη συγκεκριμένη εκδήλωση γίνεται ρίψη χρωματισμένης σκόνης (πούδρας) και χρωματιστού αφρού αποτελούμενης 100% από άμυλο καλαμποκιού. Το άμυλο αραβοσίτου είναι ένα φυσικό προϊόν, ενέχει χαμηλό επίπεδο τοξικολογικών κινδύνων και θεωρείται ασφαλές για χρήση. Δεν είναι επιβλαβές για το περιβάλλον και είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω. Ωστόσο το παρεχόμενο προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος ή των ματιών. Το προϊόν θα πρέπει να ξεπλυθεί με νερό, αν έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια.

18. Οι Διοργανωτές δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος, σε οποιαδήποτε μορφή. Παρέχονται συμβουλές στους τελικούς χρήστες να είναι προσεκτικοί με τα τηλέφωνα, φωτογραφικές μηχανές, ρολόι κ.λπ., λόγω της λεπτής σκόνης στην οποία θα μπορούσαν να εκτεθούν τα ανωτέρω αντικείμενα και να προκληθεί εξ αυτού του λόγου ζημιά σε αυτά. Παρόλο που το προϊόν είναι εύκολο να πλυθεί, το προϊόν μπορεί να αφήσει λεκέδες σε ανοιχτά / λευκά υφάσματα.

19. Το κοινό οφείλει βάσει των εκάστοτε καιρικών συνθηκών να είναι προμηθευμένο με καπέλο, γυαλιά ηλίου, να κάνει συχνή χρήση αντηλιακής κρέμας καθώς και να ενυδατώνεται συχνά.

Αθήνα, 17.04.2024