MCDONALDS

Όροι διαγωνισμού McDonald’s

1. Η εταιρία SKULL Productions ΜΟΝ.ΙΚΕ που εδρεύει στην Νέα Σμύρνη, Αλικαρνασσού 1 ”(περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει Διαγωνισμό στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης Instagram για λογαριασμό του Colour Day Festival, και συγκεκριμένα στη σελίδα https://www.instagram.com/colourdayfestival

2. Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 13 έτος της ηλικίας τους και έχουν λογαριασμό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram ενώ αποκλείονται α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β. οι εργαζόμενοι στην Premier Capital Hellas ΑΕ. και γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Οι νικητές δεν μπορούν να ανταλλάξουν το δώρο τους με οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ή οποιαδήποτε άλλη αντιπαροχή.

3. H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019  έως και την Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:59.

4. Για να συμμετάσχει κάποιος θα πρέπει: α) να επισκεφθεί τη σελίδα του Colour Day Festival και β) να απαντήσει με σχόλιο στη σχετική με το διαγωνισμό ερώτηση – ανάρτηση. O Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή κάποιου χρήστη, εάν θεωρήσει πως η ανάρτηση του αντιβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους παρόντες όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς και των φωτογραφιών με περιεχόμενο παράνομο, πορνογραφικό, βίαιο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή χυδαίο ή εν γένει περιεχόμενο που αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, στα χρηστά ήθη, στο δικαίωμα στην προσωπικότητα και στη δημόσια τάξη. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η ανάρτηση πολλαπλών σχολίων στο Διαγωνισμό. Σε περίπτωση όμως που ο ίδιος χρήστης αναρτήσει περισσότερες από μία απαντήσεις-σχόλια, θα λαμβάνεται υπόψη ως μία συμμετοχή.

Οίκοθεν νοείται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ο Διοργανωτής.

5. Τα βραβεία είναι 20 κουπόνια για δωρεάν Rainbow Burgers McMenu’s . Τα Rainbow Burgers McMenu’s αποτελούνται από: 1 Rainbow Burger Beef ή 1 Rainbow Burger Chicken και Medium fries ή deluxe fries ή συνοδευτική σαλάτα και ένα αναψυκτικό 400mL. Η εξαργύρωση των κουπονιών μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος που αναγράφεται στα κουπόνια και στα καταστήματα McDonald’s που αναγράφονται στα κουπόνια.

6. Οι νικητές των Δώρων μπορούν να παραλάβουν τα Δώρα από την έδρα του Διοργανωτή. Για να παραλάβουν οι νικητές το σχετικό κουπόνι, θα χρειαστεί να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα.

7. Οι 20 νικητές των Δώρων θα αναδειχθούν μετά από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά την Τετάρτη 3 Ιουλίου. Ταυτόχρονα, θα αναδειχθούν μετά από κλήρωση και 10 επιλαχόντες. Οι νικητές θα ενημερωθούν με δημόσιο μήνυμα στο post του διαγωνισμού, στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουν ότι ενημερώθηκαν, στέλνοντας προσωπικό μήνυμα στη σελίδα Instagram του Colour Day Festival το ονοματεπώνυμο τους. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός 72 ωρών από την ημερομηνία ανάρτησης των νικητών ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

8. Οι νικητές θα ενημερωθούν για τον ακριβή τρόπο παραλαβής των δώρων τους. Στην περίπτωση που ο νικητής δεν ενδιαφέρεται ή αρνηθεί να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, ή στην περίπτωση που δεν πληροί τα κριτήρια συμμετοχής, ή σε περίπτωση που δεν αποδέχεται το βραβείο, το βραβείο θα επιστραφεί στο διοργανωτή, ο οποίος μπορεί να το χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί.

9. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινά αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας.

10. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που γνωστοποίησαν οι συμμετέχοντες κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό στο πλαίσιο της υποβολής τα συμμετοχής τους και της απονομής των δώρων. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι η SKULL Productions ΜΟΝ. ΙΚΕ. Νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί η εκτέλεση υποχρέωσης εκ της συμβάσεως που συνάπτεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες, εφόσον αποχωρήσουν από το Διαγωνισμό διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από το ως άνω αρχείο, επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή, τηλέφωνο: 2106888000. Σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, ως ισχύει, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης σχετικά με τα απλά προσωπικά τους δεδομένα που τηρεί ο Διοργανωτής κατά τα ανωτέρω.

11. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2130364415 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@skullproductions.gr

12. Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Instagram, ούτε συνδέεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Instagram δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.

13. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού καθώς και να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό κατά τρόπο παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκήρυξης προ μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την έναρξη ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π.. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.

14. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό.

15. Οι Νικητές δίνουν στην Διοργανώτρια το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματός τους, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή των δώρων του Διαγωνισμού.

16. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

17. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας.

18. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετική με τον Διαγωνισμό είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.